Chi tiết câu hỏi

Bộ phận nào dưới đây không tham gia vào quá trình quang hợp, chỉ tham gia vào quá trình hô hấp ?
1. Quả
2. Lá
3. Rễ
4. Đài hoa

127

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6