Chi tiết câu hỏi

Ở hạt đang nảy mầm, quá trình sinh học nào dưới đây diễn ra rất mạnh mẽ ?
1. Hô hấp
2. Quang hợp
3. Thoát hơi nước
4. Ứ giọt

140

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6