Chi tiết câu hỏi

Ở thực vật, xét các bộ phận sau :
1. Hoa
2. Lá
3. Quả
4. Thân
5. Rễ
Có bao nhiêu bộ phận xảy ra quá trình hô hấp ?

102

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6