Chi tiết câu hỏi

Chất nào dưới đây vừa là sản phẩm của quá trình hô hấp, vừa là sản phẩm của quá trình quang hợp ?
1. $C{O_2}$
2. ${C_6}{H_{12}}{O_6}$
3. ${H_2}O$
4. ${O_2}$

148

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6