Chi tiết câu hỏi

Ở thực vật hai lá mầm, xét các bộ phận sau :
1. Đài hoa
2. Lá
3. Quả
4. Thân
5. Rễ
Có bao nhiêu bộ phận vừa xảy ra quá trình hô hấp, có thể vừa xảy ra quá trình quang hợp ?

104

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6