Chi tiết câu hỏi

Nước đi ra khỏi cây chủ yếu qua bộ phận nào ?

143

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6