Chi tiết câu hỏi

  Quá trình thoát hơi nước chính là động lực của
1. dòng mạch rây.
2. hô hấp.
3. dòng mạch gỗ.
4. ứ giọt.

171

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6