Chi tiết câu hỏi

Việc làm nào dưới đây giúp giảm thiểu quá trình thoát hơi nước của cây ?
1. Bỏ rễ
2. Cứa vòng quanh thân
3. Ngắt lá
4. Bấm ngọn

166

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6