Chi tiết câu hỏi

Người ta thường phải tưới nhiều nước cho cây mới trồng trong trường hợp nào dưới đây ?
1. Những ngày râm mát
2. Những ngày nắng nóng
3. Những ngày lặng gió
4. Những ngày nồm ẩm

152

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6