Chi tiết câu hỏi

Cây nào dưới đây có kiểu lá biến dạng giống với cây đậu Hà Lan ?
1. Mồng tơi
2. Gấc
3. Hồ tiêu
4. Vạn niên thanh

181

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6