Chi tiết câu hỏi

Cây nào dưới đây có kiểu lá biến dạng giống với cây hành ?
1. Mây
2. Gọng vó
3. Kiệu
4. Bèo đất

142

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6