Chi tiết câu hỏi

Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có hai kiểu lá biến dạng khác nhau ?
1. Gấc và đậu Hà Lan
2. Nắp ấm và bắt ruồi
3. Dong ta và mây
4. Hành và kiệu

186

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6