Chi tiết câu hỏi

Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có kiểu lá biến dạng giống nhau ?
1. Tỏi và xương rồng
2. Gấc và dong ta
3. Lê gai và bắt ruồi
4. Riềng và dong ta

171

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6