Chi tiết câu hỏi

Dựa vào kiểu lá biến dạng, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?
1. Hạt bí
2. Nắp ấm
3. Hoàng tinh
4. Bắt ruồi

150

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6