Chi tiết câu hỏi

 Dựa vào hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?
1. Trường sinh lá tròn
2. Hoàng tinh
3. Thuốc bỏng
4. Hoa đá

175

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6