Chi tiết câu hỏi

Dựa vào hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?
1. Sen
2. Dong ta
3. Gừng
4. Chuối

165

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6