Chi tiết câu hỏi

Cây nào dưới đây có khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ?
1. Bạch đàn
2. Trường sinh lá tròn
3. Ngọc lan
4. Lim xanh

170

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6