Chi tiết câu hỏi

Trong số những cây dưới đây, có bao nhiêu cây thường được trồng bằng cách chiết cành ?
1. Bưởi
2. Ổi
3. Mía
4. Cau
5. Chuối

267

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6