Chi tiết câu hỏi

Ở thực vật, biện pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm có thể áp dụng đối với loại mô nào dưới đây ?
1. Lá
2. Thân
3. Rễ
4. Hạt
Có bao nhiêu ý đúng ?

269

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6