Chi tiết câu hỏi

Phương pháp giâm cành thường ít được áp dụng ở cây nào dưới đây ?
1. Ngoạ tùng
2. Hồng xiêm
3. Rau ngót
4. Rau muống

203

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6