Chi tiết câu hỏi

Phương pháp chiết cành không được áp dụng ở cây nào dưới đây ?
1. Hồng xiêm
2. Ổi
3. Khoai lang
4. Xoài

254

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6