Chi tiết câu hỏi

Phương pháp chiết cành không được áp dụng ở cây nào dưới đây ?
1. Ngọc lan
2. Nhãn
3. Kinh giới
4. Bưởi

255

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6