Chi tiết câu hỏi

Hoa nào dưới đây thường chỉ có một noãn trong mỗi hoa ?
1. Chanh
2. Hồng xiêm
3. Mơ
4. Thị

199

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6