Chi tiết câu hỏi

Cây nào dưới đây có khả năng thải muối qua tuyến tiết muối trên lá ?
1. Giá
2. Trang
3. Mắm
4. Vẹt dù

142

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6