Chi tiết câu hỏi

Cây nào dưới đây là thực vật thuỷ sinh ?
1. Cỏ ngọt
2. Cỏ mần trầu
3. Cỏ thìa
4. Cỏ tranh

153

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6