Chi tiết câu hỏi

Dựa vào số lá mầm, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?
1. Cúc
2. Lay ơn
3. Đào
4. Cẩm chướng

164

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6