Chi tiết câu hỏi

Cây nào dưới đây có rễ chùm ?
1. Rau dền
2. Khoai tây
3. Kiệu
4. Lạc

144

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6