Chi tiết câu hỏi

Cây nào dưới đây có rễ cọc ?
1. Phong lan
2. Cải canh
3. Ngô
4. Chuối

158

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6