Chi tiết câu hỏi

Hoa của các loài thực vật một lá mầm thường là
1. bội số của 3.
2. bội số của 5.
3. bội số của 2.
4. bội số của 4.

142

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6