Chi tiết câu hỏi

Trong lịch sử phát triển của giới Thực vật trên Trái Đất, trong các dạng sống dưới đây, dạng sống nào xuất hiện sau cùng ?
1. Tảo đa bào nguyên thuỷ
2. Quyết trần
3. Dương xỉ cổ
4. Tảo đơn bào nguyên thuỷ

210

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6