Chi tiết câu hỏi

Trong các dạng sống dưới đây, dạng sống nào có mối quan hệ gần gũi với tảo đa bào nguyên thuỷ nhất ?
1. Quyết cổ đại
2. Hạt trần nguyên thuỷ
3. Hạt kín
4. Quyết trần

201

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6