Chi tiết câu hỏi

Phương pháp nhân giống nào dưới đây không có khả năng cải biến đặc tính di truyền của giống cây ?
1. Ghép cây
2. Gây đột biến
3. Chiết cành
4. Sử dụng kĩ thuật di truyền

201

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6