Chi tiết câu hỏi

Biện pháp nào dưới đây không giúp nhân nhanh cây giống với số lượng lớn ?
1. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm
2. Ghép cây
3. Chiết cành
4. Giâm cành

225

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6