Chi tiết câu hỏi

Cây nào dưới đây không có nguồn gốc từ cây cải hoang dại ?
1. Cải bắp
2. Súp lơ
3. Su hào  
4. Cà chua

274

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6