Chi tiết câu hỏi

Dựa vào tác động chủ yếu của chúng đối với đời sống con người, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?
1. Khổ ngải
2. Cần sa
3. Anh túc
4. Trúc đào

56

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6