Chi tiết câu hỏi

Cây nào dưới đây không được xếp vào nhóm cây lấy gỗ ?
1. Du sam
2. Cẩm lai
3. Mun sừng
4. Rạng đông

263

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6