Chi tiết câu hỏi

Virut không có hình dạng nào dưới đây ?
1. Dạng xoắn
2. Dạng khối
3. Dạng nòng nọc
4. Dạng đĩa

141

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6