Chi tiết câu hỏi

Người ta có thể bảo quản thực phẩm theo cách nào dưới đây ?
1. Ngâm nước
2. Phơi khô
3. Ủ ấm
4. Ngâm foocmôn

165

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6