Chi tiết câu hỏi

Loại nấm nào dưới đây không được sử dụng làm thức ăn cho con người ?
1. Nấm mối
2. Nấm hầu thủ
3. Nấm than
4. Nấm ngọc trâm [end Sinh vật nào dưới đây luôn có trong dạng sống địa y ?
1. Tảo
2. Nấm
3. Rêu
4. Vi khuẩn lam

205

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6