Chi tiết câu hỏi

Điền số liệu thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau : Ước tính có khoảng … bề mặt của Trái Đất được bao phủ bởi địa y.

237

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6