Chi tiết câu hỏi

Nhóm sinh vật nào dưới đây không có những đại diện tham gia vào cấu tạo của địa y ?
1. Tảo
2. Vi khuẩn
3. Động vật
4. Nấm

247

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6