Chi tiết câu hỏi

Một lớp học có 46 học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn 4 chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bàn học như thế?

214

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3