Chi tiết câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức: $\left( {1 + 3 + 5 + 7 + ... + 35 + 37 + 39} \right) \times \left( {101 - 25 \times 4} \right)$.

237

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3