Chi tiết câu hỏi

Có 70kg khoai đựng đều vào 5 bao. Hỏi nửa bao nặng bao nhiêu ki-lô-gam khoai?

175

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3