Chi tiết câu hỏi

Giải bài toán theo tóm tắt sau:
5 xe: 4500kg hàng
2 xe: …kg hàng?

185

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3