Chi tiết câu hỏi

Có 9 thùng dầu như nhau chứa 477 lít. Hỏi 5 thùng dầu như thế chứa bao nhiêu lít dầu?

179

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3