Chi tiết câu hỏi

Có 90kg gạo được đựng đều trong 10 bao. Hỏi 270kg gạo đựng đều trong mấy bao?

192

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3