Chi tiết câu hỏi

Có 450 quyển sách xếp đều vào 3 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau. Hỏi số sách ở mỗi ngăn là bao nhiêu quyển?

330

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3