Chi tiết câu hỏi

Tính : $\left( {72\,238 - 68\,133} \right) \times 4.$

281

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3