Chi tiết câu hỏi

Học sinh trường Trung Tự tham gia đồng diễn thể dục trên Quảng trường Ba Đình. Lúc đầu số học sinh của trường xếp thành 5 hàng, mỗi hàng có 306 học sinh. Hỏi khi chuyển thành 9 hàng đều nhau thì mỗi hàng có bao nhiêu học sinh ?

281

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3